BORSA TREBALL TAQUILLER/TAQUILLERA 2021

Llistat de programació

Per Decret de la Presidència de data 14 d'abril de 2021, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de taquiller/taquillera, de la plantilla de personal  del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

La presentació de sol·licituds s'ha de realitzar dins el termini de 10 dies naturals a comptar l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP.  Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n 

 Descarregar-se fitxer

Descarregar-se instància


Resolució 055/21 de data 17 de maig de 2021. Publicació la llista provisional de persones admeses i excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball de taquillera/taquillera de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus


Descarregar-se fitxer.


Edicte de data 3 de juny de 2021. Llista definitiva aspirants amb data i hora prova informàtica

Descarregar-se fitxer


Edicte de data 14 de juny de 2021. Resultats prova informàtica i horaris entrevista

Descarregar-se fitxer


Edicte amb els resultats finals del procés de selecció d'una borsa de treball de taquiller/taquillera, una vegada efectuada l'entrevista i la valoració de mèrits

Descarregar-se fitxer